poziom kolor EFS

 

Logo LGD GDRP

"Stowarzyszenie Loklna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" realizuje projekt pt.  „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na rzecz aktywizacji i tworzenia poczucia przynależności wśród społeczności lokalnej poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej i akademii młodego lidera”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. Wartość całkowita projektu - 441 447,96 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania - 419 375,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o rozpoznane potrzeby i zasoby mieszkańców obszaru LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ oraz wykorzystanie potencjału lokalnych liderów poprzez utworzenie i działanie 4 centrów aktywności lokalnej oraz akademii młodych liderów w okresie do 31.10 2023 r. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:
- Liczba utworzonych Centrów Aktywności Lokalnej – 4 szt.
- Liczba osób uczestniczących w działaniach w ramach Centrum Aktywności Lokalnej – 89 osoby,
- Liczba osób uczestniczących w działaniach w ramach Akademii Młodego Lidera – 36 osób
- Liczba mieszkańców objętych działaniami wspierającymi rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 125 osób
oraz wskaźniki rezultatu:
- Liczba działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 5 szt.