„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Rypin, dnia 05.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2024

Termin składania wniosków: 19.04.2024 r. - 06.05.2024 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Koszarowa 3/5A , 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz zalecane jest załączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów  o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr  3 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 14 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 38 761,68 EURO

( 155 046,72 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Kwota EFRROW: 98 656,23  zł

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy:

a) nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

b) nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

•   podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców,

•   organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ  

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797

W ramach naboru wniosków zostaną zrealizowane następujące wskaźniki produktu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia):
Wskaźnik produktu: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem  planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników - pobierz

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – pobierz

3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów- pobierz

4. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - pobierz

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 5z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z - pobierz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 5z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – pobierz

 6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.-  (wersja 5z) -  pobierz

 7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz

-  Załącznik 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - (.pdf) – pobierz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 5z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z - pobierz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 5z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z - pobierz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – pobierz

10. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” - pobierz

11. RODO – klauzule - pobierz