Szanowni Beneficjenci,

Przypominamy, iż termin przyjmowania wniosków w ramach konkursów: 1/2018 na „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz 2/2018 na „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” trwa do 18.05.2018r. do godziny 15:00. Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania się do biura celem złożenia dokumentów w ramach naborów z uwagi na fakt, iż przyjmując wniosek pracownicy biura zobowiązani są zweryfikować ilość załączników oraz potwierdzić zgodność składanych kopii dokumentów z oryginałem, co znacznie wydłuża czas rejestracji wniosku. 

Doradztwo świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura. Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu z pracownikiem biura.

Informujemy, iż doradztwo punktowane w ramach Lokalnych Kryteriów wyboru operacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu rozumiane jest jako:

- usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (w tym ocena kwalifikowalności w aspekcie LSR);

- doradztwo osobiste w biurze i/lub udział w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych poprzedzających nabory wniosków dla beneficjentów w ramach poszczególnych działań, poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych/liście obecności, 

W sytuacji, gdy z doradztwa/spotkań informacyjnych i szkoleniowych, w imieniu Wnioskodawcy, korzystały inne osoby np. pełnomocnicy, przedstawiciele firm consultingowych, doradczych, biur rachunkowych, punkty za ww. kryterium zostaną przyznane, jeśli dana osoba widniejąca w dokumentacji LGD wskazana jest we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej jako osoba do kontaktu.

Konsultacje wniosków planowanych do złożenia w danym naborze są możliwe w godzinach pracy biura z wyłączeniem dwóch ostatnich dni roboczego naboru wniosków – gdyż w tym czasie będą wyłącznie przyjmowane wnioski. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników biura.

W związku z powyższym w dniu 17-18 maja 2018r., nie będzie możliwości skorzystania z doradztwa punktowanego w ramach danego naboru.

Punkty za „Doradztwo biura LGD” w ramach lokalnych kryteriów przyznawane są tylko za korzystanie z usług doradztwa w formie „bezpośredniej” - czyli spotkań indywidulanych lub grupowych. Za skorzystanie z usług doradczych w formie „pośredniej” - czyli telefonicznie lub e-mailowo punkty nie są przyznawane.

Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do artykułów odnoszących się do obowiązków wnioskodawców i beneficjentów w zakresie informacji i promocji wraz z plikami logotypów do pobrania.

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Pliki do pobrania:

Logo LGD

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Pliki do pobrania:

Księga wizualizacji i logotypy

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Pliki do pobrania:

Zasady promowania projektu