W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

 

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z LSR - pobierz

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) - pobierz

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - pobierz

4. Protokół Komisji skrutacyjnej - pobierz

5. Wzór protestu - pobierz