Komunikat w dnia 10.10.2022 r. - informujemy, iż opublikowany został skorygowany Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 8.04.2022 r. - korekta Protokołu wynika z wezwania Urzędu Marszałkowskiego w toku weryfikacji poprawności przeprowadzenia naboru przez LGD i dotyczy omyłki pisarskiej w zakresie liczby radnych nieobecnych podczas posiedzenia w dniu 08.04.2022 r. (było "0" powinno być "4", korekta na 1 str. Protokołu)

Ponadto poniżej publikujemy uchwały zmieniające odpowiednio:

1. Uchwałę EFRROW/XIII/247/22 z dn. 08.04.2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji/ grantów zgodnych z LSR

Zakres zmian:

a) dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 12/P/2022 stwierdzono błąd w numerze identyfikacyjnym Wnioskodawcy:

Było: 078945069

Powinno być: 078945096

b) tytuł uchwały (autokorekta – wykryto omyłkę pisarską w numerze naboru):

Było: Uchwała Nr EFRROW/XIII/247/22 Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji/ grantów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2020 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.”

Powinno być

„Uchwała Nr EFRROW/XIII/247/22 Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji/ grantów zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2022 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.”

2. Uchwałę EFRROW/XIII/293/22 z dn. 08.04.2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach

Zakres zmian:

a) dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 10/P/2022 stwierdzono błąd w numerze identyfikacyjnym Wnioskodawcy:

Było: 079042642

Powinno być: 079083606

a) dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 12/P/2022 stwierdzono błąd w numerze identyfikacyjnym Wnioskodawcy:

Było: 078945069

Powinno być: 078945096

Ww. korekty wynikają z wezwania do uzupełnień/usunięcia braków/złożenia wyjaśnień do dokumentacji ww. naboru, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego a także związane są z autokorektą dokumentacji wynikającej z wykrycia omyłki pisarskiej. Uchwały zmieniające zostały podjęte w trybie obiegowym.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2022 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.


Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji z ramach LSR zamieszczamy:
• listę operacji zgodnych z LSR,
• listę operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków),
• protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.

Jednocześnie informujemy że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji (zgodnie z Art. 22 ustawy RLKS).
Protest przysługuje w przypadku:
1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.


Wymogi formalne protestu:
Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
1. oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2. oznaczenie wnioskodawcy;
3. numer wniosku;
4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub
5. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
6. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
7. wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
8. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

DO POBRANIA:
1. Uchwała zmieniająca uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z LSR - nabór 1/2022 - pobierz 

Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 1/2022 - pobierz
4. Uchwała zmieniająca uchwałę zatwierdzającą listę operacji wybranych - pobierz 

Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) - nabór 1/2022 – pobierz
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - nabór 1/2022 (wersja skorygowana w wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego w toku weryfikacji poprawnosci przeprowadzenia naboru przez LGD - 10.10.2022 r.) - pobierz

3a. Protokół z głosowania w trybie obiegowym - korekta uchwał w wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - nabór 1/2022 (archiwalny) - pobierz
4. Protokół Komisji skrutacyjnej - pobierz
5. Wzór protestu - pobierz