logotyp rewit

 

Rypin, 27 lutego 2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

(zamiennie LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19

 

Numer konkursu LGD: 1/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

LSR: Cel ogólny 3 Rozwój spójności społecznej obszaru "Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r.

 

Cel szczegółowy:

LSR: Cel szczegółowy 3.2 Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

SzOOP Oś 7: Cel szczegółowy 1 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu:

LSR: Przedsięwzięcie 3.2.1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich

 

SzOOP: Typ:  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Oś Priorytetowa 7

 

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2018, poz. 140 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą o RLKS. Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w Procedurze przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” stanowiącej załącznik nr 14 do Ogłoszenia.

 

I. INFORMACJE O NABORZE

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 Numer konkursu LGD: 1/2019

 

II. TERMINY

 

Termin, od którego można składać wnioski –  18 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  5 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2019 r.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (adres: Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania (PDF) tutaj

 

Załączniki do ogłoszenia:

1.        Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;

2.        Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020;

3.        Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

4.        Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie (odzwierciedlenie formularza z Generatora Wniosków);

5.        Instrukcja użytkownika GWD;

6.        Regulamin użytkownika GWD;

7.        Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie [2];

8.        Obowiązująca Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (zip) [3];

9.        Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;

10.    Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;

11.    Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu (zip);

12.    Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);

13.    Lokalna Strategia Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na lata 2016-2023;

14.    Procedura przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

15.    Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;

16.    Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;

17.    Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

18.    Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

19.    Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych;

 

[2] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[3] j.w.

 

Dokumenty pomocnicze:

 

·           Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (zip);

·           System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zip);

·           Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

·           Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zip);

 ·         Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych”.

Rypin, 27 lutego 2019 r[m1][LSLGDGDR2].

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

(zamiennie LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19

 

Numer konkursu LGD: 1/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

LSR: Cel ogólny 3 Rozwój spójności społecznej obszaru "Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r.

 

Cel szczegółowy:

LSR: Cel szczegółowy 3.2 Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

SzOOP Oś 7: Cel szczegółowy 1 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu:

LSR: Przedsięwzięcie 3.2.1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich

 

SzOOP: Typ:  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Oś Priorytetowa 7

 

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność


 [m1]Do LGD prośba o zmianę terminu.

 [LSLGDGDR2]zmieniono