W dniu 20 lutego 2020 r., w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie, o godz. 13:30, odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 3/2019 (nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) z zakresu: „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.


Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR zamieszczamy:
• listę projektów zgodnych z LSR,
• listę projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków),
• protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestu zostały określone w części trzeciej - opis procesów zachodzących w LGD – RPO WK-P 2014-2020 dokumentu „Procedura przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ””

Do pobrania:
Lista projektów zgodnych z LSR
Lista projektów wybranych
Protokół z posiedzenia Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady LGD - protokół komisji skrutacyjnej
Wzór protestu.