UWAGA! Kwestia wnoszenia zabezpieczenia do umowy - każdy grantobiorca, który otrzyma informację o przyjęciu projektu do objęcia grantem (o wyborze), i który zdecyduje się podpisać umowę, jako jej zabezpieczenie będzie musiał podpisać weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz obowiązkowo wnieść drugie zabezpieczenie, wybrane spośród wskazanych we wzorze umowy, tj.:

1) poręczenie bankowe,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110),
5) weksel poręczony (awal) wraz z deklaracja wekslową,
6) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
7) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
8) przewłaszczenie rzeczy ruchomych Grantobiorcy na zabezpieczenie,
9) hipoteka, w przypadku, gdy LGD uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
10) poręczenie według prawa cywilnego,
11) cesja wierzytelności.
 
Weksel będzie podpisywany w dniu podpisania umowy o dofinansowanie natomiast drugą formę zabezpieczenia należy wnieść w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak wybrana przez Państwa druga forma zabezpieczenia ze względów formalnych będzie wymagała więcej czasu na ustanowienie, wystarczy zwrócić się z wnioskiem do LGD  o wydłużenie tego terminu. Zasadą jest, że zabezpieczenie należy wnieść przed złożeniem wniosku o rozliczenie grantu, ponieważ złożony przed wniesieniem zabezpieczenia wniosek o refundację nie będzie rozpatrywany.
 
Podsumowując: 
LGD będzie wymagać od wszystkich grantobiorców dwóch form zabezpieczenia umowy:
1) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz
2) drugiej formy spośród wskazanych powyżej
Obie formy zabezpieczenia muszą być ustanowione na kwotę 120% wysokości grantu (tj. otrzymanego dofinansowania ) i na okres obejmujący czas od dnia zawarcia Umowy do upływu okresu trwałości projektu tj. 3 lata od otrzymania refundacji. Zabezpieczenie ustanawiane jest dopiero na etapie podpisywania umowy.