Szanowni Państwo,

w związku z aktualnymi naborami wniosków o powierzenie grantów:

- Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług

- Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów/usług

zwracamy uwagę, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla każdego projektu obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest:

- bądź decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- bądź stanowisko właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji

Wnioskodawca powinien do właściwego organu ochrony środowiska (wójta, burmistrza) wystąpić z zapytaniem, czy dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien taką decyzję uzyskać i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.

W przypadku, gdy właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien to stanowisko (w postaci np. pisma, zaświadczenia) dostarczyć wraz z wnioskiem

Wobec powyższego, we wniosku o powierzenie grantu w sekcji VII.1.1a Czy Wnioskodawca posiada dla przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do projektu lub stanowisko odpowiedniego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?” można zaznaczyć odpowiedź NIE tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje żadnym z wymienionych dokumentów na dzień składania wniosku. Jednak wówczas MUSI załączyć do wniosku kopię zapytania skierowanego do właściwego organu ochrony środowiska (wójta/burmistrza) wraz z pieczątką wpływu do tego organu.

W przesłanych wcześniej materiałach ze szkolenia jest zamieszczony przykładowy zapis:
Z racji przedmiotu projektu obejmującego zakup środków trwałych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie jest poza Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko” – jest prawidłowy,
jednak nie zwalnia z obowiązku dostarczenia stosownego dokumentu.

Podsumowując: brak jednego spośród ww. dokumentów tj.:

- bądź decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- bądź stanowiska właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji,

- bądź kopii zapytania z potwierdzeniem jego wpływu do właściwego organu

będzie skutkować negatywną oceną spełnienia horyzontalnego kryterium dot. ochrony środowiska a tym samym nie będzie możliwości przyjęcia takiego projektu do dofinansowania.