Dotyczy możliwości korzystania z usług doradczych biura LGD w zakresie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naborów I/RPO/EFRR/2020 i II/RPO/EFRR/2020 - granty dla mikro i małych przedsiębiorstw
 
Z uwagi na duże zainteresowanie grantami i liczne prośby o konsultacje dokumentacji aplikacyjnej przypominamy, iż zgodnie z § 2 ust 6  dokumentu Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (załącznik nr 14 do obu ogłoszeń o naborze) - "Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w Biurze LGD zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu. Od momentu ogłoszenia informacji o naborze do zakończenia naboru wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu doradztwa z pracownikiem biura"
 
Powyższy wymóg konieczny jest także ze względu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego tj. uniknięcia sytuacji, że w tym samym czasie w biurze będzie znajdowała się taka liczba osób, która  uniemożliwi zachowanie dystansu społecznego.
 
Ponadto przypominamy, że konsultacje na zasadzie zadania konkretnych pytań mogą się także odbywać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail -  zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji z biurem. 
 
 

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnymi naborami wniosków o powierzenie grantów:

- Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług

- Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów/usług

zwracamy uwagę, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla każdego projektu obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest:

- bądź decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- bądź stanowisko właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji

Wnioskodawca powinien do właściwego organu ochrony środowiska (wójta, burmistrza) wystąpić z zapytaniem, czy dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien taką decyzję uzyskać i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.

W przypadku, gdy właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien to stanowisko (w postaci np. pisma, zaświadczenia) dostarczyć wraz z wnioskiem

Wobec powyższego, we wniosku o powierzenie grantu w sekcji VII.1.1a Czy Wnioskodawca posiada dla przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do projektu lub stanowisko odpowiedniego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?” można zaznaczyć odpowiedź NIE tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje żadnym z wymienionych dokumentów na dzień składania wniosku. Jednak wówczas MUSI załączyć do wniosku kopię zapytania skierowanego do właściwego organu ochrony środowiska (wójta/burmistrza) wraz z pieczątką wpływu do tego organu.

W przesłanych wcześniej materiałach ze szkolenia jest zamieszczony przykładowy zapis:
Z racji przedmiotu projektu obejmującego zakup środków trwałych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie jest poza Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko” – jest prawidłowy,
jednak nie zwalnia z obowiązku dostarczenia stosownego dokumentu.

Podsumowując: brak jednego spośród ww. dokumentów tj.:

- bądź decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- bądź stanowiska właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji,

- bądź kopii zapytania z potwierdzeniem jego wpływu do właściwego organu

będzie skutkować negatywną oceną spełnienia horyzontalnego kryterium dot. ochrony środowiska a tym samym nie będzie możliwości przyjęcia takiego projektu do dofinansowania.

 

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnymi naborami wniosków o powierzenie grantów:

- Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług

- Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów/usług

zwracamy uwagę, iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla każdego projektu obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest:

- bądź decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- bądź stanowisko właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji

Wnioskodawca powinien do właściwego organu ochrony środowiska (wójta, burmistrza) wystąpić z zapytaniem, czy dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien taką decyzję uzyskać i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.

W przypadku, gdy właściwy organ uzna, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca powinien to stanowisko (w postaci np. pisma, zaświadczenia) dostarczyć wraz z wnioskiem

Wobec powyższego, we wniosku o powierzenie grantu w sekcji VII.1.1a Czy Wnioskodawca posiada dla przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do projektu lub stanowisko odpowiedniego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?” można zaznaczyć odpowiedź NIE tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje żadnym z wymienionych dokumentów na dzień składania wniosku. Jednak wówczas MUSI załączyć do wniosku kopię zapytania skierowanego do właściwego organu ochrony środowiska (wójta/burmistrza) wraz z pieczątką wpływu do tego organu.

W przesłanych wcześniej materiałach ze szkolenia jest zamieszczony przykładowy zapis:
Z racji przedmiotu projektu obejmującego zakup środków trwałych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie jest poza Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko” – jest prawidłowy,
jednak nie zwalnia z obowiązku dostarczenia stosownego dokumentu.

Podsumowując: brak jednego spośród ww. dokumentów tj.:

- bądź decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- bądź stanowiska właściwego organu, że dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku nie jest wymagane wydanie takiej decyzji,

- bądź kopii zapytania z potwierdzeniem jego wpływu do właściwego organu

będzie skutkować negatywną oceną spełnienia horyzontalnego kryterium dot. ochrony środowiska a tym samym nie będzie możliwości przyjęcia takiego projektu do dofinansowania.

 

Doprecyzowanie z dnia 5 sierpnia 2020 r. – dot. możliwości składania wraz  z wnioskiem kopii zapytania skierowanego do właściwego organu w zakresie decyzji środowiskowej

W związku z kolejnymi pytaniami pojawiającymi się w zakresie dokumentacji środowiskowej wyjaśniamy, iż wskazana możliwość złożenia wraz z wnioskiem kopii zapytania skierowanego do właściwego organu w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej wiąże się z tym, iż Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć ostateczny dokument tj. bądź decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bądź stanowisko że wydanie takiej decyzji dla danego przedsięwzięcia nie jest wymagane najpóźniej w odpowiedzi na wezwanie LGD do uzupełnienia braków/złożenia wyjaśnień, które będzie wystosowane do Wnioskodawcy w toku weryfikacji wstępnej (terminy realizacji procedury oceny i wyboru zostały określone w dokumencie Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Stąd, jeśli Wnioskodawca ma wiedzę, że przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, należy mieć na uwadze, że sytuacja w której takie zapytanie do właściwego organu zostanie złożone na krótko przed złożeniem wniosku do LGD w praktyce może to prowadzić do niemożliwości uzyskania ostatecznego dokumentu na czas udzielania odpowiedzi na wezwanie LGD. Stąd prosimy o analizę planowanych przedsięwzięć pod kątem gotowości do ich realizacji, która jest oceniana w ramach wykonalności projektu.

 

 

UWAGA! Kwestia wnoszenia zabezpieczenia do umowy - każdy grantobiorca, który otrzyma informację o przyjęciu projektu do objęcia grantem (o wyborze), i który zdecyduje się podpisać umowę, jako jej zabezpieczenie będzie musiał podpisać weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz obowiązkowo wnieść drugie zabezpieczenie, wybrane spośród wskazanych we wzorze umowy, tj.:

1) poręczenie bankowe,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110),
5) weksel poręczony (awal) wraz z deklaracja wekslową,
6) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
7) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
8) przewłaszczenie rzeczy ruchomych Grantobiorcy na zabezpieczenie,
9) hipoteka, w przypadku, gdy LGD uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
10) poręczenie według prawa cywilnego,
11) cesja wierzytelności.
 
Weksel będzie podpisywany w dniu podpisania umowy o dofinansowanie natomiast drugą formę zabezpieczenia należy wnieść w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak wybrana przez Państwa druga forma zabezpieczenia ze względów formalnych będzie wymagała więcej czasu na ustanowienie, wystarczy zwrócić się z wnioskiem do LGD  o wydłużenie tego terminu. Zasadą jest, że zabezpieczenie należy wnieść przed złożeniem wniosku o rozliczenie grantu, ponieważ złożony przed wniesieniem zabezpieczenia wniosek o refundację nie będzie rozpatrywany.
 
Podsumowując: 
LGD będzie wymagać od wszystkich grantobiorców dwóch form zabezpieczenia umowy:
1) w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz
2) drugiej formy spośród wskazanych powyżej
Obie formy zabezpieczenia muszą być ustanowione na kwotę 120% wysokości grantu (tj. otrzymanego dofinansowania ) i na okres obejmujący czas od dnia zawarcia Umowy do upływu okresu trwałości projektu tj. 3 lata od otrzymania refundacji. Zabezpieczenie ustanawiane jest dopiero na etapie podpisywania umowy.