W dniu 8 sierpnia 2022 roku w Rypinie odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursu I/RPO/EFRR/2022 w zakresie tematycznym: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od:
1. negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg. lokalnych kryteriów wyboru albo
3. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
4. ustalonej przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana.
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
Szczegółowe zasady wnoszenia odwołania wskazano w pouczeniu zawartym w piśmie informującym o wyniku oceny i wyboru a także w regulaminie konkursu (Zał. nr 10 do ogłoszenia I/RPO/EFRR/2022, Rozdział 7. Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy)

DO POBRANIA:
1. Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2022
2. Lista projektów wybranych w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2022
3. Wzór odwołania
4. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 8 sierpnia 2022 r.
5. Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady - Protokół komisji skrutacyjnej.