W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020 na działanie w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:
1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
b) nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
c) jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

2. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny i wyboru, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 1/2020 - pobierz
4. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) - nabór 1/2020 - pobierz
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - nabór 1/2020 - pobierz
4. Protokół Komisji skrutacyjnej - pobierz
5. Wzór protestu - pobierz