Rypin, 19 lutego 2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Biura LGD przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin o godz. 14.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

  1. I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe – wpłynął 1 wniosek;
  2. II/RPO/EFS/2018 –  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne  z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – wpłynęło 5 wniosków;
  3. III/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno – zawodowa – nie wpłynął żaden wniosek;
  4. IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej – wpłynął 1 wniosek.

w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

w zakresie tematycznym Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z PROCEDURĄ NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH „STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS)

Nabór I/RPO/EFS/2018 - GRANTY NA DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Szczegółowe warunki realizacji usług opiekuńczych w formie ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH:

 

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: III/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP1

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”      

                        

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego     

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP 2

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.:

2A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH,

2B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziałaniaGmin Dobrzyńskich Region Północ”

                            

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP1

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

C) KLUBY MŁODZIEŻOWE

F) INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

                          

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego