„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Rypin, dnia 16.05.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 

Nr konkursu LGD: 3/2018 

Termin składania wniosków: 30.05.2018r. - 13.06.2018r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 14 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 300.000,00 zł

Kwota EFRROW: 190.890,00 zł

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy:

a) nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

b) nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

•   podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

•   organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ  

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

  

Załączniki do ogłoszenia:

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników - pobierz

 

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – pobierz

 

3. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - pobierz

 

4. Karta informacyjna operacji - pobierz

 

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

   - Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz

   - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz

   - Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - pobierz

   - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

 

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - pobierz

 

7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

   - Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

   - Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz

   - Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz

   - Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz

   - Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

 

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - pobierz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - pobierz

 

9.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz

 

 

/../belkaloga.jpg