Rypin, 19 lutego 2019 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Biura LGD przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin o godz. 14.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

 1. I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe – wpłynął 1 wniosek;
 2. II/RPO/EFS/2018 –  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne  z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – wpłynęło 5 wniosków;
 3. III/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno – zawodowa – nie wpłynął żaden wniosek;
 4. IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych; 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej – wpłynął 1 wniosek.

w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

w zakresie tematycznym Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z PROCEDURĄ NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH „STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS)

W związku z powyższym proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu I/RPO/EFS/2018 - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe.
 6. Ocena zgodności projektów z LSR– podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  listy  projektów wybranych  w  ramach  konkursu nr I/RPO/EFS/2018
 12. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu II/RPO/EFS/2018 - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne  z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 13. Ocena zgodności projektów z LSR– podjęcie stosownych uchwał.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 15. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
 16. Ustalenie kwoty wsparcia.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  listy  projektów wybranych  w  ramach  konkursu nr II/RPO/EFS/2018
 19. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach konkursu IV/RPO/EFS/2018 - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych; 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
 20. Ocena zgodności projektów z LSR– podjęcie stosownych uchwał.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 22. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
 23. Ustalenie kwoty wsparcia.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  listy  projektów wybranych  w  ramach  konkursu nr IV/RPO/EFS/2018
 26. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ członkowie Rady mogą zapoznać się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały będą do wglądu w Biurze LGD.

W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zgodnie  z Regulaminem Rady powinien zawiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady lub Biuro LGD przed terminem posiedzenia, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.