W minioną środę (13.02.2019r.) w naszej Lokalnej Grupie Działania odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i efektów jakie płyną z możliwości korzystania przez mieszkańców/przedsiębiorców/JST/NGO z różnego rodzaju działań i form wsparcia oferowanych w ramach LSR.

W trakcie warsztatu zaprezentowano wyniki i podsumowania dotychczasowej realizacji stanu LSR oraz funkcjonowania biura i LGD. Uczestnicy dzielili się swoimi opiniami na temat realizacji  i korzystania z przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych oraz dyskutowali między innymi w kwestiach związanych z sytuacja gospodarczą (zwłaszcza problemami zatrudnieniowymi) na terenie gmin i miasta leżących na obszarze funkcjonowania LGD. Osoby uczestniczące w warsztacie zgodnie podkreślały konieczność podjęcia próby aktualizacji zapisów i wskaźników LSR, lokalnych kryteriów wyboru czy zakresów interwencji, z uwagi na fakt, iż obecna sytuacja na obszarze objętym wdrażaniem LSR w wielu aspektach jest już diametralnie inna od sytuacji, która panowała w okresie tworzenia strategii.

 

 

 

 

Zarząd i biuro LGD dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatu za czynny udział w dyskusji i odpowiedzi na szereg pytań wynikających z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz wspólne wypracowanie rekomendacji celem jeszcze lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w kolejnych latach.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.