Rypin, 12.06.2019 r.


Zawiadomienie
O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali numer 1 Urzędu Gminy Skrwilno, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński