UWAGA! Sprostowanie! 

W związku z omyłką pisarską informujemy, że ostatnim dniem doradztwa punktowanego w ramach naboru wniosków nr 2/2019 jest dzień 22 lipca 2019 r.(tj. poniedziałek)

Przypominamy naszym wnioskodawcom, że jednym z kryteriów punktowanych na etapie oceny i wyboru operacji, zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, jest doradztwo.

Zgodnie z Regulaminem świadczenia doradztwa przez pracowników Biura, preferuje się Wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa.

Doradztwo punktowane w ramach Lokalnych Kryteriów wyboru operacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu rozumiane jest jako:

- usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (w tym ocena kwalifikowalności w aspekcie LSR);

- doradztwo   osobiste   w   biurze   i/lub udział w spotkaniach informacyjnych   i szkoleniowych poprzedzających nabory wniosków dla beneficjentów w   ramach poszczególnych działań, poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych/liście obecności ,

- w sytuacji, gdy z doradztwa /spotkań informacyjnych i szkoleniowych, w imieniu Wnioskodawcy, korzystały inne osoby np. pełnomocnicy, przedstawiciele     firm consultingowych, doradczych, biur rachunkowych, punkty za ww. kryterium zostaną przyznane, jeśli dana osoba widniejąca w dokumentacji LGD wskazana jest we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej jako osoba do kontaktu.

Punktowane konsultacje wniosków planowanych do złożenia w danym naborze są możliwe w godzinach pracy biura do 22 lipca włącznie.

Ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy w okresie 8-22 lipca jest piątek, 19 lipca 2019 r.