Celem szkolenia jest przybliżenie uczetnikom szkoleń zasad formalnych i merytorycznych przyznania pomocy i realizacji projektów/operacji w ramach naborów wniosków organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zgodnie z harmonogramem naborów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów przyznania pomocy w danym zakresie tematycznym, sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu zobowiązań wnioskodawcy wynikających z zawartej umowy, jak również procesu rozliczania projektu/operacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

Warunki, zasady i sposób ubiegania się o granty w ramach typów projektów:
- 1b) świetlice środowiskowe,

- 1c) kluby młodzieżowe,

- 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

- 1e ) aktywizacja społeczno zawodowa,


- 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,

- 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

- 2c) inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej),

 

- 3. działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczo ścispołecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (ekonomia społeczna) w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym


- ogólne warunki i zasady ubiegania się o grant, z szczególnym uwzglę dnieniem podstaw prawnych udzielania wsparcia i realizacji projektu omawianego typu, kryteriów zgodności z LSR, RPO W K-P na lata 2014 2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru projektów;

- grupa docelowa projektu objętego grantem wraz ze sposobem weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu;

- obowiązkowe w skaźniki produktu i rezul tatu oraz wskaźniki własne wnioskodawcy wraz ze wskazaniem i omówieniem sposobu i czasu ich pomiaru;
- konstruowa nie budżetu projektu (zagadnienia kwalifikowalności wydatków, katalog stawek maksymalnych);

- wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej (w formie warsztatowej);

- dobre praktyki przykłady możliwych do zrealizowania działań w ramach każdego z typu projektów; 

- najczęściej popełniane błędy w procedurze aplikowania o grant w ramach danego typu;

- omówienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.