Rypin, 14 lutego 2020 r.

miejscowość, data

 ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 3/2019 - REWITALIZACJA

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwołuję posiedzenie Rady w dniu 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 13:30 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2019 (numer nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-347/19) w zakresie „Rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich”.
 6. Ocena zgodności projektu z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 8. Ocena projektów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 14 lutego 2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

    

     Mrowińska Magdalena

                 -//-

     Przewodnicząca Rady