Rypin, 20 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

     Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r. w sali konferencyjnej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Rypin, przy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin o godz. 14.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

 1. VI/RPO/EFS/2019 –  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c)kluby młodzieżowe; f) inne  z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – wpłynęły 22 wnioski z czego 10 wniosków zostało wycofanych.

 w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

w zakresie tematycznym Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z Procedurą naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W związku z powyższym proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr VI/RPO/EFS/2019 w zakresie: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywne integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 6. Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr VI/RPO/EFS/2019 w zakresie: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywne integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 20 kwietnia 2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:

 1. Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).
 2. W danym terminie tylko jeden członek Rady będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających  z rządowych wytycznych.
 3. Podczas wizyty członek Rady zobowiązany będzie korzystać ze środków ochrony w postaci maseczki i rękawiczek – zostaną one zapewnione przez biuro LGD.

Posiedzenie Rady odbędzie się na sali konferencyjnej przy ul. Lipnowskiej 4, 87-500 Rypin gdzie członkowie Rady będą znajdować się od siebie w odległości min 2 metrów, ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zostaną zaopatrzeni przez biuro LGD w jednorazowe rękawiczki i maseczki.

W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zgodnie z Regulaminem Rady powinien zawiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady lub Biuro LGD przed terminem posiedzenia, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.

                   Z poważaniem

     Mrowińska Magdalena

                 -//-

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady