Rypin, 29 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 14.00 r. w sali konferencyjnej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Rypin (ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin) celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursu numer VIII/RPO/EFS/2019 - działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr VIII/RPO/EFS/2019 w zakresie: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
6. Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr VIII/RPO/EFS/2019 w zakresie: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 29 kwietnia 2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).


UWAGA!
Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:
1. Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).
2. W danym terminie tylko jeden członek Rady będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z rządowych wytycznych.
3. Podczas wizyty członek Rady zobowiązany będzie korzystać ze środków ochrony w postaci maseczki i rękawiczek – zostaną one zapewnione przez biuro LGD.


Posiedzenie Rady odbędzie się na sali konferencyjnej przy ul. Lipnowskiej 4, 87-500 Rypin gdzie członkowie Rady będą znajdować się od siebie w odległości min 2 metrów, ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zostaną zaopatrzeni przez biuro LGD w jednorazowe rękawiczki i maseczki.

Mrowińska Magdalena
              -//-
Przewodnicząca Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

     Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. godz. 14.00 r. w sali konferencyjnej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Rypin
(ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin) celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych
w ramach konkursu numer VIII/RPO/EFS/2019 - działania wspierające rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym proponuję następujący porządek obrad:

1.                  Otwarcie posiedzenia.

2.                  Stwierdzenie prawomocności.

3.                  Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.

4.                  Przyjęcie porządku obrad.

5.                  Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr VIII/RPO/EFS/2019 w zakresie: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

6.                  Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.

7.                  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.

8.                  Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.

9.                  Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.

10.              Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr VIII/RPO/EFS/2019 w zakresie: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

11.              Wolne głosy, wnioski i zapytania.

12.              Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 29 kwietnia 2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną
w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:

1.       Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).

2.       W danym terminie tylko jeden członek Rady będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających
z rządowych wytycznych.

3.       Podczas wizyty członek Rady zobowiązany będzie korzystać ze środków ochrony
w postaci maseczki i rękawiczek – zostaną one zapewnione przez biuro LGD.

Posiedzenie Rady odbędzie się na sali konferencyjnej przy ul. Lipnowskiej 4, 87-500 Rypin gdzie członkowie Rady będą znajdować się od siebie w odległości min 2 metrów, ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zostaną zaopatrzeni przez biuro LGD w jednorazowe rękawiczki
i maseczki.

 

 

 

      Mrowińska Magdalena

                  -//-

                                                                                          Przewodnicząca Rady