Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru VIII/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 18 maja 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 31 stycznia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  2A) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 2B) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 2C) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w terminie do 31 marca 2020 r.

Z uwagi na dużą ilość wniosków w zakresie różnych funduszy jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszone nabory, oraz trwającym stanem epidemii i wynikającymi z tego ograniczeniami, w tym rekomendacjami i apelami płynącymi od Władz Państwowych o ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kwestii związanych z przemieszczaniem się osób i zaprzestawania organizacji wszelkich spotkań o charakterze wieloosobowym, LGD złożyło wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o ponowne wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 18 dni. Akceptacja niniejszego wniosku umożliwia wybór projektów objętych grantem przez organ decyzyjny LGD najpóźniej w dniu 18 maja 2020 r.