W dniu 7 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VIII/RPO/EFS/2019 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny i wyboru.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru VIII/RPO/EFS/2019
2. Lista projektów wybranych w ramach naboru VIII/RPO/EFS/2019
3. Wzór odwołania
4. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 7 maja 2020 r.
5. Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady - Protokół komisji skrutacyjnej.