Rypin, dnia 04.06.2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 3/2020 – Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 3/2020, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 15.06.2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 na sali konferencyjnej ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 3/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 05.06.2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

WAGA!
Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:
1. Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).
2. W danym terminie tylko jeden członek Rady będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z rządowych wytycznych.
3. Podczas wizyty członek Rady zobowiązany będzie korzystać ze środków ochrony w postaci maseczki i rękawiczek – zostaną one zapewnione przez biuro LGD.


Posiedzenie Rady odbędzie się na sali konferencyjnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin gdzie członkowie Rady będą znajdować się od siebie w odległości min 2 metrów, ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zostaną zaopatrzeni przez biuro LGD w jednorazowe rękawiczki i maseczki.

 

Mrowińska Magdalena

-//-

 Przewodnicząca Rady