Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w związku z przeprowadzonymi naborami wniosków nr I/RPO/EFRR/2020 i II/RPO/EFRR/2020 o powierzenie grantów w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie tematycznym:
wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak
i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek odpowiednio dla naboru nr I/RPO/EFRR/2020 – nowych produktów/usług i dla naboru nr II/RPO/EFRR/2020 - ulepszonych produktów/usług,
zwołuje się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Rypinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs nr I/RPO/EFRR/2020 w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak
i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług.
6. Ocena zgodności projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/RPO/EFRR/2020 z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu I/RPO/EFRR/2020
8. Ocena zgodności projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/RPO/EFRR/2020 z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/RPO/EFRR/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu I/RPO/EFRR/2020.
11. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr II/RPO/EFRR/2020 w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak
i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów/usług.
12. Ocena zgodności projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr II/RPO/EFRR/2020 z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu II/RPO/EFRR/2020
14. Ocena zgodności projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr II/RPO/EFRR/2020 z lokalnymi kryteriami wyboru.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr II/RPO/EFRR/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu II/RPO/EFRR/2020.
17. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 9 listopada 2020 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

UWAGA!
Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:
1. Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).
2. W danym terminie tylko jeden członek Rady będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z rządowych wytycznych.
3. Podczas wizyty członek Rady zobowiązany będzie korzystać ze środków ochrony w postaci maseczki i rękawiczek – zostaną one zapewnione przez biuro LGD.
Posiedzenie Rady odbędzie się na sali konferencyjnej (II piętro) przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Rypinie gdzie członkowie Rady będą znajdować się od siebie w odległości min 2 metrów, ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zostaną zaopatrzeni przez biuro LGD w jednorazowe rękawiczki i maseczki.

Ponadto przypominamy, że nieobecność na posiedzeniu Rady powinna zostać zgłoszona i udokumentowana zgodnie ze sposobem wskazanym w Regulaminem Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

Mrowińska Magdalena
       -//-
Przewodnicząca Rady