Niniejszym informujemy, iż Przewodnicząca Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwołała na dzień 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” dotyczące wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorcę realizującego projekt z zakresu utworzenia klubu młodzieżowego.
Posiedzenie odbędzie w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, przy ul. Koszarowej 3/5 w Rypinie.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wnioskowanej zmiany i ocena jej wpływu na zgodność projektu z LSR.
6. Ocena pod kątem zgodności projektu wg lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany.
7. Ocena wpływu wnioskowanej zmiany na ustaloną kwotę grantu.
8. Wydanie opinii ws. możliwości zmiany umowy we wnioskowanym zakresie.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 16 lutego 2021 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” przy ul. Koszarowej 3/5 w Rypinie, w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).


UWAGA!
Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:
1. Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).
2. W danym terminie tylko jeden członek Rady będzie mógł zapoznać się z dokumentacją. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z rządowych wytycznych.
3. Podczas wizyty członek Rady zobowiązany będzie korzystać ze środków ochrony w postaci maseczki i rękawiczek – zostaną one zapewnione przez biuro LGD.

Posiedzenie Rady odbędzie się z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych, wynikających z aktualnie obowiązujących obostrzeń.