Informujemy, iż w związku z otrzymaną w dniu 17 września 2021 r. zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na przesunięcie niewykorzystanych środków z naboru XI/RPO/EFS/2021 (typ 1e) w kwocie 190 378,91 zł na zwiększenie alokacji w ramach zakończonych naborów X/RPO/EFS/2021 (typ 2c) oraz XII/RPO/EFS/2021 (typy: 1c) i 1f)) Przewodnicząca Rady LGD zwołała posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w dniu 22 września 2021 r. o godz. 08.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin w celu aktualizacji listy projektów wybranych w ramach naborów X/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c) oraz XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych w ramach konkursu nr X/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c) w związku z otrzymaną zgodą IZ RPO WK-P na zwiększenie alokacji środków w naborze o 98 910,00 zł.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)) w związku z otrzymaną zgodą IZ RPO WK-P na zwiększenie alokacji środków w naborze o 91 468,91 zł
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Począwszy od dnia 17 września 2021 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
UWAGA!
Informujemy, iż w związku z panującym stanem epidemii proces zapoznania się ze złożoną
w ramach naboru dokumentacją będzie przebiegał następująco:
1. Członek Rady chcąc zapoznać się z dokumentacją musi uprzedzić o tym fakcie biuro LGD (telefonicznie lub mailowo), zostanie wówczas uzgodniony termin (data i godzina wizyty w biurze).
2. Biuro LGD będzie czuwać nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających
z rządowych wytycznych (zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, maseczek)