W dniu 3 grudnia 2021 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele Zarządu naszego Stowarzyszenia wraz z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego - panem Jerzym Cieszyńskim mieli przyjemność przekazać włodarzom gmin z terenu powiatu rypińskiego bony odzwierciedlające kwoty przyznanych środków finansowych na realizację projektów objętych grantem.
Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach projektu grantowego LGD „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 
Serdecznie gratulujemy wszystkim Grantobiorcom, a mieszkańców poszczególnych gmin zachęcamy do śledzenia stron internetowych Gmin w celu pozyskania szczegółowych informacji o zasadach uczestnictwa w wybranych projektach.
 
Poniżej znajduje się wyszczególnienie wybranych projektów w ramach poszczegóknych typów:

I. Aktywizacja społeczno – zawodowa: to projekty skierowane do osób pełnoletnich, bezrobotnych bądź biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których celem jest wsparcie tych osób, ich rodzin i środowisk. Proces wspracia odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Realizowane projekty oferują zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, w tym w szczególności skierowane są na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

W ramach tego typu działań dofinansowanie pozyskali Grantobiorcy:

1. Gmina Skrwilno – projekt pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu Gminy Skrwilno, wartość grantu: 150 000,00 zł, całkowita wartość projektu 158 452,92 zł

2. Gmina Wąpielsk – projekty pt:
a) Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Ruszkowa - wartość grantu 79 285,00 zł, całkowita wartość projektu 83 458,76 zł
b) Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Wąpielska - wartość grantu 79 285,00 zł, całkowita wartość projektu 83 458,76 zł
c) Aktywizacja Społeczno - Zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk - - wartość grantu 79 285,00 zł, całkowita wartość projektu 83 458,76 zł

3. Gmina Brzuze – projekt pt. WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE BRZUZE – wartość grantu 140 063,00 zł, całkowita wartość projektu 147 435,16 zł

II. Projekty zakładające utworzenie klubów młodzieżowych – klub młodzieżowy - jest to miejsce, w którym młodzież ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), może korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego.
Klub w swojej realizacji zakłada realizację celów, takich jak:
1. wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
2. pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
3. wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
4. kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
5. wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
6. zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

W ramach tego typu działań dofinansowanie pozyskali Grantobiorcy:

1. Gmina Skrwilno – projekty pt.:
a) Utworzenie Klubu Młodzieżowego (edycja I) - wartość grantu: 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 52 733,34 zł
b) Utworzenie Klubu Młodzieżowego Edycja II - wartość grantu: 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 55 619,47 zł

2. Gmina Wąpielsk – projekty pt.:
a) Klub młodzieżowy w Wąpielsku - wartość grantu: 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 52 916,16 zł
b) Klub młodzieżowy w Ruszkowie - wartość grantu: 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 52 916,16 zł

3. Gmina Rypin – projekty pt.:
a) Klub młodzieżowy w Kowalkach - wartość grantu: 41 511,00 zł, całkowita wartość projektu 43 810,20 zł
b) Klub młodzieżowy w Sadłowie – wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 52 913,37 zł

4. Gmina Brzuze – projekt pt. Klub młodzieżowy "Razem w przyszłość" – wartość grantu 49 957,91 zł, całkowita wartość projektu 52 862,88 zł

III. Projekty zakładające organizowanie społeczności lokalnej i animację społeczną – projekty tego typu zakładają działania na rzecz osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które obejmują w szczególności:
1. edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
2. organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;
3. inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

W ramach tego typu działań dofinansowanie pozyskali Grantobiorcy:

1. Gmina Skrwilno – projekty pt.:
a) Aktyny senior - wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 55 237,65 zł
b) Fabryka zainteresowań – wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 54 013,22 zł

2. Gmina Wąpielsk – projekty pt.:
a) Aktywni w Ruszkowie - wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 53 059,00 zł
b) Aktywni w Wąpielsku - wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 53 059,00 zł
c) Aktywni w Długiem - - wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 53 059,00 zł

3. Gmina Brzuze – projekty pt.:
a) Z GMINĄ BRZUZE SIĘ NIE NUDZĘ – wartość grantu 49 728,19 zł, całkowita wartość projektu 52 721,00 zł
b) Odkrywamy siebie z Gminą Brzuze – wartość grantu 48 910,00, całkowita wartość projektu 51 699,00 zł

4. Gmina Rypin - projekt pt. Klub seniora w Sadłowie - wartość grantu 50 000,00 zł, całkowita wartość projektu 52 697,30 zł

 

 

DSC 0093

DSC 0094

DSC 0107

DSC 0111

DSC 0116

DSC 0122

DSC 0128

DSC 0131

DSC 0134

DSC 0139

DSC 0143

DSC 0147

DSC 0150

DSC 0151