Informujemy iż na dzień 27 stycznia 2022 r. na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr XIV/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs nr XIV/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c).
6. Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XIV/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c).
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Uwaga:
Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 21 stycznia 2022 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” przy ul. Koszarowej 3/5A, w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).