Informujemy iż na dzień 31 stycznia 2022 r. na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).
6. Ocena zgodności projektów z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru projektów oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

13. Uwaga:
Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 25 stycznia 2022 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” przy ul. Koszarowej 3/5A, w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).