a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rypin, dnia 01.04.2022 roku

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2022 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", zwołuję posiedzenie Rady w dniu 8 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin.

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2022 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2022 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 01.04.2022 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.
Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Mrowińska Magdalena

        -//-
Przewodnicząca Rady

b