Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach m.in poddziałania 19.2, obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 w następującym zakresie - w ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Treść aktu prawnego wprowadzającego ww. zmiany do pobrania TUTAJ