Rypin, 19.06.2024 r.

 

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej "Katolik" w Rypinie (ulica Tadeusza Kościuszki 10; 87-500 Rypin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
 8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023 – podjęcie uchwał.
 9. Aktualizacja składu osobowego członków zarządu LGD, wynikająca ze zmiany reprezentanta Gminy Wąpielsk – podjęcie uchwały.
 10. Zatwierdzenia i przyjęcie dokumentu: Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz załącznikami w ramach PS WPR – podjęcie uchwały.
 11. Zatwierdzenia i przyjęcie dokumentu: Procedura wybou i oceny grantobiorców wraz z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenie, oraz sposób oceny wraz procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów wraz załącznikami (EFS PLUS) – podjęcie uchwały.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Dariusz Kolczyński

-//-

                                                                                               Prezes Zarządu