Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

Wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych z trwałym znakowaniem w postaci m.in.: logo „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” oraz logotypów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego[1], o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, gwarantujących czytelność wszystkich logotypów/oznaczeń.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244095

 

19 maja 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 


[1] Zgodnie z zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji znajdującymi się Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności dostępnym pod adresem: http://mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/promocja%20i%20komunikacja/21.07.2017%20aktualizacja%20Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf.