Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 4 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz zapewnieniem usługi cateringowej, w tym:
1. 3 szkolenia dla wnioskodawców dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz
2. 1 szkolenie dla pracowników biura LGD dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych
z zakresu grantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246834 

Oferty można składać do 29 maja br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

4 czerwca 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY