Rypin, 20.11.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27.11.2018r. oferty na:

Przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie zasad wypełniania wniosków o płatność: ze środków EFRROW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz wniosku o rozliczenie grantu w ramach środków EFS Oś priorytetowa 11.

Rypin, 20.09.2018 r.

 

Rozeznanie rynku

"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

OPRACOWANIA, WYDRUKU I DOSTAWY KALENDARZY ŚCIENNYCH

Rypin, 18 września 2018 r.

 

Rozeznanie rynku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania:

Warsztaty aktywizujące społecznie – rękodzielnictwo, w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów florystycznych dla 60 osób

Rypin, dn. 20.08.2018r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27.08.2018r. do godz. 14:00 oferty na:

 Organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej 

- wizyta studyjna dwudniowa z noclegiem dla 45 osób w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

Rypin, 30.05.2018 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 06.06.2018r. oferty na:

 

OPRACOWANIE I WYDRUK BROSZUR

Rypin, 30.05.2018 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 06.06.2018r. oferty na:

 

OPRACOWANIE I WYDRUK ULOTEK

 

Rypin, 10.05.2018 r.

 

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18.05.2018r. oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych dla 2 pracowników biura wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych - ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych

 

Opis przedmiotu zamówienia: Animacja podczas imprez towarzyszących organizowanych przez inne podmioty

- czas trwania animacji 3 godziny,
- animacja obejmuje koszty animatorów, modułów artystycznych i dojazdu.

Przez moduły artystyczne należy rozumieć co najmniej:

Rypin, 21.12.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

ROZEZNANIE RYNKU

 Opis przedmiotu zamówienia: Materiały biurowe

Rypin, 23.10.2017 r.

Rozeznanie rynku

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

materiały do warsztatów ceramicznych