Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w naszym konkursie.
Wpłynęły niestety tylko 23 prace, ale rozumiemy...wakacje, wyjazdy 😎
Dlatego tym bardziej docenimy osoby, które wzięły udział w naszym konkursie i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody główne bądź wyróżnienia i nagrody pocieszenia.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Albrecht, Mateusz Krajewski i Sławomir Kryszczuk wyłoniła zwycięzców:

W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1

Aleksandra Foksińska,Radziki Duże, praca nr 4
Oliwia Wiśniewska, Kowalki, praca nr 1
Pola Łukowska, Kowalki, praca nr 2

W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4

Amelia Śmiechewicz, Sadłowo, praca nr 3
Natalia Gorczycka, Długie, praca nr 1
Izabela Rogozińska, Godziszewy, praca nr 5

W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6

Hanna Brokos, Kowalki, praca nr 2
Rafał Piasecki, Rypin, praca nr 3
Natalia Sugalska, Kowalki, praca nr 1

W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8

Bartosz Gorczycki, Długie, praca nr 4
Karina Martyna Czachowska,Borowo, praca nr 3
Mikołaj Piotrowski, praca nr 2

Gratulujemy!

O terminie wręczenia nagród poinformujemy niebawem.

 

Galeria  => Kliknij tu

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

Na przełomie maja i czerwca 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisano kolejnych 18 umów o powierzenie grantu.

 

Łączna kwota dofinansowania, która trafi z LGD do grantobiorców w ciągu najbliższego roku to ponad 850 tyś. zł.

W wyniku przeprowadzonych naborów LGD podpisała umowy z następującymi grantobiorcami:

 

- w ramach typu 1C - KLUBY MŁODZIEŻOWE:

1. Powiat Rypiński - Tytuł projektu: „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” - Wartość dofinansowania: 49 908,25 zł.

2. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Utworzenie klubu młodzieżowego” - Wartość dofinansowania: 39 254,95 zł.

3. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie” - Wartość dofinansowania: 45 496,76 zł.

4. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Sosnowie” - Wartość dofinansowania: 47 823,33 zł.

5. CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – Tytuł projektu: „KLUB MŁODZIEŻOWY - W STRONĘ PRZYGODY” - Wartość dofinansowania: 49 680,00 zł.

6. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy "Szansa" w Starorypinie Rządowym” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

7. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie” - Wartość dofinansowania: 49 593,42 zł.

8. Gmina Wąpielsk - Tytuł projektu: „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

9. Gmina Wąpielsk - Tytuł projektu: „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

10. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy "Rodzynki w Radzynku” - Wartość dofinansowania: 49 973,80 zł.

11. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy ,,Artystyczne dusze z Trąbina” - Wartość dofinansowania: 49 932,95 zł.

12. Gmina Skrwilno - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy Skrwilno – Skudzawy” - grant: 50 000,00 zł.

 

- w ramach typy 2C - INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI:

1. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Aktywne życie seniora” - Wartość dofinansowania: 47 450,00 zł.

2. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin” - Wartość dofinansowania: 28 830,00 zł.

3. Gmina Skrwilno - Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna osób z terenu Gminy Skrwilno” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

4. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Rogowo” - Wartość dofinansowania: 48 925,85 zł.

5. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „GMINA BRZUZE - AKTYWNIE” - Wartość dofinansowania: 43 481,50 zł.

6. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Teodoryk” - Tytuł projektu: „Wsparcie terapeutyczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem i szukających wsparcia i rozwoju” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

 

 

 

DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2020 roku - konkurs nr 3/2020


W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2020 na działania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej., Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Rypin, dnia 04.06.2020 roku

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 3/2020 – Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 3/2020, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 15.06.2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 na sali konferencyjnej ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

W dniu 7 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VIII/RPO/EFS/2019 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt „Terenowy Dom Kultury”.

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 to jedyny program mikrodotacji w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej. 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr VI/RPO/EFS/2019 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywne integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe, f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.