Za nami pierwsza wizyta w ramach naszego mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego podczas imprez lokalnych, w którym mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju mogli uzyskać informacje na temat szerokiego wachlarza możliwości płynących z wdrażania LSR i funduszy unijnych.  W minioną sobotę gościliśmy na terenie Gminy Rypin- a konkretnie w miejscowości Marianki.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Rypin, dnia 01.06.2017 roku

 

Zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 3/2017, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 08.06.2017 roku (czwartek) o godz. 13:00  w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną;
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs  nr 3/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
6. Ocena zgodności operacji z LSR - Podjęcie stosownych uchwał
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 3/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:
Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 02.06.2017 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione są w biurze "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

Dąbkowska Magdalena
  -//-
Przewodnicząca Rady LGD

 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Rypin, dnia 16.05.2017 roku

 

Zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 2/2017, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 25.05.2017 roku (czwartek) o godz. 13:00  w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2017 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia

 

Uwaga:

Uprzejmie przypominamy, że kompletna dokumentacja dotycząca obrad Rady znajduje się w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Począwszy od dnia 17.05.2017 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

 

Dąbkowska Magdalena

     -//-

                                                                                  Przewodnicząca Rady LGD

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Rypin, dnia 04.05.2017 roku

 

Zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2017, zwołuję 1 posiedzenie Rady w dniu 12.05.2017 roku (piątek) o godz. 13:00  w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2017 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru -  podjęcie stosownych uchwał.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Uprzejmie przypominamy, że kompletna dokumentacja dotycząca obrad Rady znajduje się w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Począwszy od dnia 04.05.2017 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

 

Dąbkowska Magdalena

     -//-

                                                                                  Przewodnicząca Rady LGD

 

 

 

 

 

 

Rypin, 20.04.2017r.

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.04.2017r. (piątek) o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016 – podjęcie uchwał.
9. Przyjęcie zmian w Statucie – podjęcie uchwały.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński

Zyczenia wielkanocne

2017 DJW Plakat

Poniżej zamieszczamy link zawierający zbiór pytań i odpowiedzi opublikowanych przez ARiMR i dotyczących m.in. operacji mających na celu utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej - PYTANIA I ODPOWIEDZI-