Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku przedstawiciele Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” podpisali umowę Umowa nr WP-II-D.433.7.3.2018 o dofinansowanie Projektu grantowego „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw” nr RPKP.07.01.00-04-0003/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 2 352 941,18 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 2 000 000,00 zł co stanowi: nie więcej niż: 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Projekt zakłada, iż wsparcie otrzyma 20 mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru działania LSR.

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2: "Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw" z RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 7).

Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 19.03.2018r.

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne 

POBIERZ: Karta uwag

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 19.03.2018r.


POBIERZ:  Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

Rypin, 16.02.2018 r.

 

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26.02.2018 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
  5. Przyjęcie rezygnacji p. Teresy Osińskiej z członkostwa w Radzie LGD, oraz uzupełnienie jej składu, w celu zachowania niezbędnych parytetów – podjęcie uchwał.
  6. Warsztat refleksyjny.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

   Prezes Zarządu

     -//-

Dariusz Kolczyński

 

 

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 19.01.2018r.

Jednocześnie informujemy, iż zmiany w powyższych zakresach omawiane i konsultowane były również podczas spotkań w ramach kawiarenki dla obywateli oraz spotkań dla przedstawicieli osób z grup defaworyzowanych, które odbywały się w poszczególnych gminach.

POBIERZ:  Lokalna Strategia Rozwoju

W dniu 22 grudnia 2017 roku przedstawiciele Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” podpisali umowę UM_SE.433.1.252.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego RPKP.11.01.00-04-0015/17 pod tytułem „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 000,05zł., w tym wartość dofinansowania 2 550 000,00zł co stanowi: nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego. Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 22.12.2017r.

Jednocześnie informujemy, iż zmiany w powyższych zakresach omawiane i konsultowane są również podczas spotkań w ramach kawiarenki dla obywateli oraz spotkań dla przedstawicieli osób z grup defaworyzowanych, które odbywaja się w poszczególnych gminach.

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne EFRROW