Rypin, 17.09.2019 r.

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. (piątek) o godz. 14.30 w Sali konferencyjnej w Rypinie, ul. Tadeusza Kościuszki 10, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Wybór Zarządu na nową kadencję – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję – podjęcie uchwały.
7. Wybór Rady Stowarzyszenia – podjęcie uchwały.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dariusz Kolczyński
Prezes Zarządu

 

 

DO POBRANIA

- Deklaracja uczestnictwa

- Regulamin konkursu

- Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

Rypin, dnia 06.09.2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 2/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 2/2019, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 13.09.2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2019 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2019 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 06.09.2019 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

.

 

 

Mrowińska Magdalena

-//-

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                             

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu dzisiejszym Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „LGD w obiektywie - piękno ziemi dobrzyńskiej”

Poniżej prezentujemy listę osób nagrodzonych w poszczególnych kategoriach oraz zwycięskie prace:

 

I - KRAJOBRAZ

- Pawlak Hanna

- Rumiński Marcin

- Pawlak Dariusz

 

 

 

 

 II – ZABYTKI

- Pankowski Piotr

- Kantorski Dariusz

- Stachurski Radosław

 

 

 

III – ZWIERZĘTA

- Filipska Barbara

- Boryszkowski Dariusz

- Przybylski Michał

 

 

IV – ROŚLINY

- Rumińska Beata

- Płusa Fortunata

- Śmietankowska Barbara

 

 

Gratulujemy autorom zwycięskich zdjęć 😊

Teraz, już tylko pora na wręczenie nagród 😊

 

 

 

 

Kolejna wizyta naszego mobilnego LGD-owego punku informacyjno-konsultacyjnego za nami. W minioną sobotę zgodnie z zapowiedzią gościliśmy miejscowość Rusinowo (Gmina Rypin).

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat funduszy unijnych dostępnych z naszego LGD zapraszamy na kolejny przystanek na naszej objazdowej trasie.

Poniżej prezentujemy mini foto relację 😊

 

Kliknij i zobacz foto :) 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje, iż najbliższe nabory wniosków o powierzenie grantów przyczyniających się do aktywizacji lokalnej społeczności, w tym seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych, w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się w IV kwartale br.

W związku z tym podmioty zainteresowane[1] uzyskaniem wsparcia ze środków będących
w dyspozycji „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w ramach projektu grantowego
„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu warunków, zasad i sposobu ubiegania się o granty w ramach następujących typów projektów:

 

 aktywizacja społeczno-zawodowaekonomia społecznaświetlice środowiskowe

 

 

Rodzaje projektów, na jakie będzie można uzyskać dofinansowanie w najbliższych naborach do pobrania TUTAJ

Standard klubu młodzieżowego do pobrania TUTAJ

[1]W szczególności: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, ośrodki pomocy społecznej i domy kultury, pracownicy świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków terapii uzależnień itp.

W najbliższych naborach będzie można ubiegać się o granty na realizację projektów zakładających:

I.        Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

I.1 świetlice środowiskowe (typ 1b):

Świetlica środowiskowa to placówka wsparcia dziennego, która działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Działanie świetlicy powinno zapewnia dziecku pomoc
w nauce, racjonalna organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw
i zajęć sportowych. Ważnym elementem jest praca z rodziną, opiekunami dziecka.

Realizacja działań w ramach projektu dotyczącego świetlic środowiskowych musi się odbywać zgodnie z założeniami ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Przykładowe działania[1]:

1.      wolontariat,

2.      zajęcia/warsztaty plastyczne, choreograficzne, teatralne, muzykoterapia, taneczne, sportowe itp.

3.      zajęcia edukacyjne (kompensacyjne/wyrównawcze),

4.       wsparcie psychologa i terapeuty w formie treningu umiejętności społecznych,

5.      dyżur prawnika, dietetyka,

6.      treningi profilaktyczne - dot. zagrożeń związanych  z nadużywaniem substancji szkodliwych,

 

Możliwe do zrealizowania wsparcie uzupełniające:

Jako jeden z elementów dodatkowego wsparcia możliwe jest realizowanie: wycieczka integracyjna, pikniki integracyjne.

 

I.2 kluby młodzieżowe (typ 1c) :

Klub Młodzieżowy jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży, powinien być realizowany
w oparciu o minimalny standard pracy klubu młodzieżowego (standard klubu młodzieżowego - do pobrania).

Wsparcie musi być kompleksowe, zawierające obowiązkowo diagnozę potrzeb uczestników, fakultatywnie wybór zajęć, częstotliwość i intensywność zajęć dostosowaną do potrzeb uczestników. Rekomendowana jest realizacja co najmniej dwóch z ośmiu kompetencji kluczowych – wskazanych w standardzie klubu. Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Przykładowe działania:

1.      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze np.: pomoc w nauce, promowanie zdrowego stylu życia, pogadanki na temat ochrony środowiska, ekologii, odżywiania, warsztaty twórczego myślenia, Mind Mapping, itp.

2.      Zajęcia rozwijające zainteresowania tematyczne np. plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, kabaretowe, artystyczne, prowadzenie gazetek okolicznościowych, bloga lub videobloga Klubu, zajęcia z fotografii i filmu, szkółka leśna, leśny survival itp.

3.      Zajęcia naukowo-techniczno-badawcze np.: rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi, rozwijanie zainteresowań poznawczo-naukowych, zajęcia  z robotyki, programowania, zajęcia komputerowe, itp.

4.    Indywidualne lub grupowe poradnictwa np.: psychologiczne, psychoterapeutyczne,  coaching, pedagogiczne.

5.    Formy terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczestników np. artterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, zooterapia itp.

6.    Program rówieśniczy polegający na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania.

 

I.3 aktywizacja społeczno-zawodowa (typ 1e):

Działania podejmowane w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej mają na celu wsparcie uczestników w wejściu na rynek pracy i możliwości osiągnięcia wskaźników efektywności społecznej ale także efektywność zatrudnieniowej. Maksymalna wysokość grantu – 150 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Przykładowe działania:

1. Aktywizacja społeczna:

1)      Indywidualna diagnoza - sporządzanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Aktywizacji,

2)      Indywidualne lub grupowe poradnictwa np.:

a)        psychologiczne, psychoterapeutyczne,

b)        coaching, 

c)        pedagogiczne – jeśli grupa docelowa ma trudności w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.

3)      Treningi/warsztaty.

 

2. Aktywizacja zawodowa:

1)      Doradztwo zawodowe np.:

a)   indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

b)   przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,

c)   symulacja rozmowy kwalifikacyjnej,

d)   udział w targach edukacyjno-zawodowych, targach pracy,

e)   wizyty zawodoznawcze u pracodawców.

2)      Warsztaty umiejętności cyfrowych, treningi umiejętności informatycznych, szkolenia obsługi programów komputerowych.

3)      Kursy/szkolenia np.:

a)   kurs prawa jazdy kat. B – jeśli barierą w podjęciu zatrudnienia są trudności komunikacyjne,

b)   szkolenie językowe – jeśli zdiagnozowano, iż brak tych kwalifikacji/kompetencji jest barierą w podjęciu zatrudnienia,

c)   kursy zawodowe.

4)      Realizacja staży zawodowych.

5)      Pośrednictwo pracy / trener pracy.

6)      Skierowanie do udziału w KIS/CIS, WTZ

 

I.4  inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (typ 1f):

Wsparcie musi być kompleksowe, zawierające obowiązkowo diagnozę potrzeb, fakultatywnie wsparcie specjalistów, treningi/warsztaty/szkolenia i usługi wspierające. Nie jest możliwa realizacja pojedynczych form wsparcia rozwijających tylko jeden obszar np. tylko zajęcia sportowe, tylko terapia. Zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, spływy krajowe itp. mogą być jednym z elementów wsparcia środowiska, nie mogą być jedynym działaniem w projekcie. Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Przykładowe działania:

Np. projekt dla rodzin z dzieci z niepełnosprawnościami  lub rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

 

1.    Indywidualna diagnoza uczestnika lub rodziny.

2.    Indywidualne lub grupowe poradnictwo np.: psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychospołeczne, coaching,  pedagogiczne, logopedyczne, specjalistyczne – dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i ich otoczenia itp.

3.    Treningi/warsztaty

4.     Formy terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczestników np. artterapia, muzykoterapia, zooterapia itp.:

5.    Usługi wspierające w postaci np.: asystenta rodziny, mediatora; tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej itp.

 

II. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 

II.1 usług wzajemnościowych, samopomocowych (typ 2a):

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:

a) organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

b) organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej grupę. Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Przykładowe działania:

1.    Bank Czasu, który organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Bank Czasu działa na zasadzie katalogu usług. To bank, w którym nie używa się pieniędzy, walutą jest godzina wykonanej usługi. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-godziny, czyli umiejętności, zdolności i talent. Czas ten można wykorzystać poprzez powierzenie wykonanie trudnej dla siebie czynności innej osobie. Świadcząc usługi, uczestnik zarabia godzinę. Godzina pomocy przy pracach domowych jest warta tyle samo, ile godzina pracy w ogrodzie. Realizacja działań samopomocy w oparciu o katalog usług. Katalog ten zawiera różnorodne formy wsparcia np.: szycie, haft, podwożenie samochodem, wykłady poświęcone promocji zdrowego stylu życia, przygotowywanie plakatów i ulotek, pieczenie, gotowanie, odśnieżanie, pielęgnacja ogródka.

2.    klub wolontariusza – możliwe do poniesienia koszty to np.: zatrudnienie osoby prowadzącej klub, koszty bieżącej działalności klubu, organizowanie akcji/projektów wolontarystycznych dla społeczności lokalnej itp.

 

3.    grupy wsparcia, grupy samopomocy – to miejsca, gdzie poszukując pomocy, możemy także udzielić jej innym, to cykliczne spotkania ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim, spotkania w celu dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, dzielenia się wsparciem emocjonalnym, zwalczania bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej, budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymiany użytecznych informacji, pogłębiania wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań. Możliwe jest zatrudnienie osoby prowadzącej grupę np. psychologa, socjoterapeuty, koszty zatrudnienia specjalistów z danych dziedzin np. lekarzy, terapeutów, którzy wspomogą procesy pomocy w grupie wsparcia, możliwa jest organizacja wspólnych zajęć, warsztatów, treningów.

4.      warsztaty międzypokoleniowe – przykładowe inspiracje:

http://mmk.e.org.pl/eakademia/eakademia_scenariusze_miedzypokoleniowe.html

 

 II.2 lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (typ 2b):

W  ramach  działań  wspierających  rozwiązania  w  zakresie  organizowania  społeczności  lokalnej  i  animacji społecznej  można  finansować  koszty  zatrudnienia  animatora  lub lidera  aktywności  lokalnej oraz obywatelskiej. Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Animator/lider - jest to osoba przyczyniająca się do:

1)      ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców,

2)      inicjowania powstawania grup obywatelskich,

3)      motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,

4)      diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,

5)      wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,

6)      budowanie lokalnych koalicji,

7)      moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,

8)      pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę,

9)      animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

 

Przykładowe działania:

1.      Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej.

2.      Stworzenie grupowego planu animacji społeczności.

3.      Konsultacje planowanych działań ze społecznością lokalna, władzami, instytucjami i organizacjami z terenu objętego działaniami.

4.      Monitorowanie działań podjętych przez animatora i grupę uczestników.

 

II.3 inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (typ 2c):

Możliwe przykładowe działania dotyczące innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej zaproponowano w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu grantowego m.in.:

a) edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;

b) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;

c) inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii. Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

 

Podstawowe elementy:

1.      Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej.

2.      Realizacja działań przez poszczególne grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

3.      Angażowanie pozostałych mieszkańców w podejmowane działania.

 

Jednym z elementów wsparcia uczestników i otoczenia możliwe jest realizowanie np.:

- wyjazdów, wyjść, wizyt studyjnych, itp

- turniejów, festynów, imprez integracyjnych

- zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć sportowych,

- warsztatów tematycznych, spotkań ze specjalistami, treningów

ale nie mogą być to jedyne działania w grancie/projekcie.

 

III.  Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

W tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (ekonomia społeczna). Maksymalna wysokość grantu – 50 000,00 zł (wymagany wkład własny na poziomie min. 5%)

Budowanie partnerstw publiczno-społecznych jest możliwe poprzez udział podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego działających na danym terenie.

Przykładowe działania wspierające budowanie i rozwój partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych np.:

1.    organizacja spotkań, targów, forów, seminariów wspierających rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej;

2.    wykorzystanie metod partycypacji społecznej, do stworzenia przestrzeni dialogu między przedstawicielami władz a stroną społeczną http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/777930;

3.    angażowanie moderatorów, facylitatorów, animatorów do przeprowadzenia procesu budowania lokalnych partnerstw publiczno-społecznych;

4.    organizacja wizyt studyjnych – możliwość zapoznania z przykładami dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy samorządu i podmiotów ekonomii społecznej.[1] Wskazane do każdego typu projektu przykładowe działania mają charakter wyłącznie poglądowy, każdorazowo zakres działań merytorycznych powinien wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej.

Pierwsza tegoroczna wizyta naszego mobilnego LGD-owego punku informacyjno-konsultacyjnego za nami. W minioną niedzielę gościliśmy na Pucharze Regionalnym Nordic Walking w Skrwilnie.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat funduszy unijnych dostępnych z naszego LGD zapraszamy, już w najbliższą sobotę 3 sierpnia 2019 roku do miejscowość Rusinowo, która jest kolejnym miejscem przystankowym na naszej objazdowej trasie.

Poniżej prezentujemy mini foto relację ze Skrwilna 😊

 

   

Kliknij zdjęcie i zobacz foto galerię :) 

 

UWAGA! Sprostowanie! 

W związku z omyłką pisarską informujemy, że ostatnim dniem doradztwa punktowanego w ramach naboru wniosków nr 2/2019 jest dzień 22 lipca 2019 r.(tj. poniedziałek)

Przypominamy naszym wnioskodawcom, że jednym z kryteriów punktowanych na etapie oceny i wyboru operacji, zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, jest doradztwo.

Zgodnie z Regulaminem świadczenia doradztwa przez pracowników Biura, preferuje się Wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa.

Doradztwo punktowane w ramach Lokalnych Kryteriów wyboru operacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu rozumiane jest jako:

- usługi z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (w tym ocena kwalifikowalności w aspekcie LSR);

- doradztwo   osobiste   w   biurze   i/lub udział w spotkaniach informacyjnych   i szkoleniowych poprzedzających nabory wniosków dla beneficjentów w   ramach poszczególnych działań, poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych/liście obecności ,

- w sytuacji, gdy z doradztwa /spotkań informacyjnych i szkoleniowych, w imieniu Wnioskodawcy, korzystały inne osoby np. pełnomocnicy, przedstawiciele     firm consultingowych, doradczych, biur rachunkowych, punkty za ww. kryterium zostaną przyznane, jeśli dana osoba widniejąca w dokumentacji LGD wskazana jest we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej jako osoba do kontaktu.

Punktowane konsultacje wniosków planowanych do złożenia w danym naborze są możliwe w godzinach pracy biura do 22 lipca włącznie.

Ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy w okresie 8-22 lipca jest piątek, 19 lipca 2019 r.

 

 

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją kryteriów oceny i wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej.

Proponowana aktualizacja wynika z dodania i doprecyzowania kryteriów oraz sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt aktualizacji kryteriów oceny i wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

POBIERZ: kryteria konsultacyjne

POBIERZ: karta uwag