Rypin, 30 grudnia 2019 r.

(Miejscowość i data)

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: IX/RPO/EFS/2019

Typ projektu: TYP 3. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ,
W TYM: DZIAŁANIA ANIMACYJNE, BUDOWA I ROZWÓJ LOKALNYCH PARTNERSTW PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I INNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

 Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

        

ZAKRES TEMATYCZNY :

Cel ogólny: Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Przedsięwzięcie: Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny       

 

 

 Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Załączniki i materiały dodatkowe:

1       Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS;

2       Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego ” Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

3       Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny;

4       Wniosek o powierzenie grantu (odzwierciedlenie formularza wniosku z generatora);

5       Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami (.zip);

6       Katalog stawek maksymalnych;

7       Karta oceny zgodności projektu z LSR;

8       Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru;

9       Wniosek o rozliczenie grantu (wzór);

10    Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

11    Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

12    Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS

13    Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”;

 

GENERATOR WNIOSKÓW

(nalezy utworzyć konto, następnie zalogować się, wpisać nazwę/tytuł wniosku i kliknąć "UTWÓRZ NOWY WNIOSEK". Wniosek pojawi się na liście MOJE WNIOSKI, wtedy nalezy wybrać ikonę "Wniosek do edycji" i przystąpić do wypełniania)