W dniu 27 lutego 2019 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku 
z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

  1. I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe– wpłynął 1 wniosek;
  2. II/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne       z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym– wpłynęło 5 wniosków;
  3. III/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno – zawodowa – nie wpłynął żaden wniosek;
  4. IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych; 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej – wpłynął 1 wniosek.

Zgodnie z procedura wyboru i oceny grantobiorców zamieszczamy:

  • listy projektów zgodnych z LSR w ramach każdego z naborów;
  • listy projektów wybranych w ramach każdego z naborów;
  • protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów.

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania, które należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu. Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana.

  

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.

Do pobrania:

Wzór odwołania

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 27 lutego 2019 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady  - Protokół komisji skrutacyjnej

  1. Konkurs I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe

- Lista projektów zgodnych z LSR

- Lista projektów wybranych

2. Konkurs II/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

- Lista projektów zgodnych z LSR

- Lista projektów wybranych

3. Konkurs IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych; 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

- Lista projektów zgodnych z LSR