W dniu 8 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków nr XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))  o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny i wyboru.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru XII/RPO/EFS/2021
2. Lista projektów wybranych w ramach naboru XII/RPO/EFS/2021
3. Wzór odwołania
4. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 8 lipca 2021 r.
5. Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady - Protokół komisji skrutacyjnej.