Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru VIII/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 31 stycznia 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  2A) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 2B) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 2C) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji wiąże się z podjęciem rozstrzygnięć w terminie do 31 marca 2020 r.
Z uwagi na dużą ilość wniosków w zakresie różnych funduszy jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszone nabory i ograniczone możliwości personalne dot. weryfikacji  złożonych wniosków, a także obecną sytuacją związaną z występującym zagrożeniem epidemiologicznym, w tym rekomendacjami i apelami płynącymi od Władz Państwowych o ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kwestii związanych z przemieszczaniem się osób i zaprzestawania organizacji wszelkich spotkań o charakterze wieloosobowym, LGD złożyło wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 30 dni. Akceptacja niniejszego wniosku umożliwia wybór projektów objętych grantem przez organ decyzyjny LGD najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2020 r.

W dniu 27 lutego 2019 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku
z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

  1. I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe – wpłynął 1 wniosek;
  2. II/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne       z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – wpłynęło 5 wniosków;
  3. III/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno – zawodowa – nie wpłynął żaden wniosek;
  4. IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych; 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej – wpłynął 1 wniosek.