Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana.

W dniu 24.02.2017 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0010/16 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_EF.433.1.006.2016. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 553 155,73 zł i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nie większej niż: 525 495,73 zł, co stanowi: nie więcej niż 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

  

 

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana.

W dniu 18.06.2019 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0004/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_EF.433.1.081.2019. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 732 580,20 zł i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie nie większej niż: 1 645 951,19 zł, co stanowi: nie więcej niż 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.