Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"”, objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Inicjatywa LEADER+ przypadająca na okres 2000-2006 jest kontynuacją i rozwinięciem programu LEADER II z lat 1994-1999. Program LEADER+ wspomagał wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. Program był finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

LEADER+ była inicjatywą wspólnotową, czyli programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą lokalnych partnerów. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy terenów należący do Lokalnych Grup Działania mogli otrzymać pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju na obszarach wiejskich. Pomoc tą można nadal otrzymywać w związku z dalszą kontynuacją programu LEADER+ pod nazwą LEADER, który obejmuje lata 2007-2013.

LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zostało wybrane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji lokalnej strategii rozwoju w dniu 30 czerwca 2009 r. i sklasyfikowane na II miejscu wśród wszystkich Lokalnych Grup Działania naszego województwa.

8 września 2012 roku w Przysieku k/Torunia, „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" brało udział w Festynie „Barwy Lata Dary Jesieni".

Czytaj więcej...