Rypin, 27 lipca 2023 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (dalej: LGD)
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)
Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-448/23
Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2023


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):
Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:
a. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);
b. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć).


Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
3. Rozwój spójności społecznej obszaru "Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
3.2 Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
3.2.3. Aktywność ludzi młodych
Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)
Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 943 z późn.zm.) zwana dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w ,,Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w:
• Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania oraz
• „Procedurze przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (dalej: Procedura wyboru i oceny),
stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.
I. INFORMACJE O NABORZE:
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 1/2023).
II. TERMINY:
Termin, od którego można składać wnioski – 10.08.2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 18.08.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – (poziom LGD oraz IZ) – IV kwartał 2023 r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (adres: Rypin, ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ