Nabór I/RPO/EFS/2018 - GRANTY NA DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Szczegółowe warunki realizacji usług opiekuńczych w formie ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH:

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP 2

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.:

2A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH,

2B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziałaniaGmin Dobrzyńskich Region Północ”

                            

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP1

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

C) KLUBY MŁODZIEŻOWE

F) INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

                          

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego      

 

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: III/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP1

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”      

                        

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego     

Rypin, dnia 30.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFS/2018

Typ projektu (SzOOP): TYP 1

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK:

B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

                          

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTUDziałania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.2.2. Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej

Cel ogólny: 3. Rozwój spójności społecznej obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Cel szczegółowy: 3.2. Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego