W dniu 16 maja 2024 r. w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w Rypinie o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Komunikat z dnia 15.12.2022 r. - informujemy, iż w związku z otrzymanymi od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwagami do dokumentacji naboru nr 2/2022 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poniżej publikujemy uchwałę nr EFRROW/XVII/315/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr EFRROW/XVI/314/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2022 a także protokół z obiegowego przyjęcia uchwały.
Zakres korekty:
 w uchwale nr EFRROW/XVI/314/22 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2022 na działanie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.” stwierdzono błędy w kwotach krajowego wkładu publicznego oraz w kwotach pomniejszających limit naboru w stosunku do WoPP nr 04/I/2022 (Wnioskodawca – Gmina Brzuze) oraz 05/I/2022 (Wnioskodawca Gmina Miasta Rypin):
a) W pozycji nr 4 na liście operacji wybranych:
Było:
Krajowy wkład publiczny: 85 469,22
Kwota pomniejszająca limit naboru: 234 999,22
Powinno być:
Krajowy wkład publiczny: 85 469,21
Kwota pomniejszająca limit naboru: 234 999,21
b) W pozycji nr 5 na liście operacji wybranych:
Było:
Krajowy wkład publiczny: 125 748,87
Kwota pomniejszająca limit naboru: 345 748,87
Powinno być:
Krajowy wkład publiczny: 125 748,86
Kwota pomniejszająca limit naboru: 345 748,86

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2018 na działanie w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

POUCZENIE: 1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

b) nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo

c) jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

2. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 4/2018 -pobierz

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) - nabór 4/2018 – pobierz

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły - nabór 4/2018 - pobierz

4. Protokół Komisji skrutacyjnej - pobierz

5. Wzór protestu - pobierz

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2020 roku - konkurs nr 3/2020


W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2020 na działania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej., Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2017 na działanie w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.